Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Zásady využívání výpočetní techniky

 1. Počítačová síť Základní školy v Březové je napojena na síť Městského úřadu Březová, jejímž prostřednictvím je uživatelům k dispozici internet a síťové služby. O hladký provoz sítě se stará informatik městského úřadu - správce ICT ZS - a příslušná servisní organizace.
 2. Z důvodu bezporuchového provozu sítě, optimálního chodu pracovních stanic, ochrany před počítačovými viry a z důvodu ochrany autorských prav je uživatelům sítě zakázáno měnit konfiguraci systému počítačů a instalovat jakýkoliv software bez konzultace se správcem sítě. Instalaci jakéhokoliv software je třeba uvést do Protokolu o instalaci software.
 3. Uživatelům sítě je zakázáno bez souhlasu ředitele ZŠ provádět tisky soukromých dokumentů, zejména obrázků (způsobují vysokou spotřebu toneru a inkoustu). Toto se netýká tisků prováděných za účelem výuky či přípravy na vyučování.
 4. Při využívání výpočetní techniky je třeba dodržovat platnou legislativu zejména v oblasti autorských práv. V rozporu se zákonem (a tedy trestné) je zejména:
 • instalování a používání software (programů či her) chráněného licencí, resp. autorským právem, pokud nejsou užívací práva řádně zakoupena majitelem PC či získána jiným legálním způsobem
 • instalování a používání software na více počítačích, než na kolik jsou zakoupena užívací práva
 • rozmnožování (vypalování) hudebních CD či DVD a software na CD či DVD (Podrobnější informace o legálním užívání software podá v případě potřeby informatik městského úřadu.)
 •           
 1. Instalaci řádně zakoupených programů provádí informatik, správce učebny, servisní organizace či jiná pověřená osoba.
 2. Při práci v počítačové učebně odpovídá za dodržování těchto zásad příslušný vyučující, který o nich poučí žáky a dohlíží, aby je žáci dodržovali.
 3. Při práci v počítačové učebně žáci respektují soukromí ostatních uživatelů - neotvírají, nemění či nemažou cizí soubory, dokumenty.
 4. Nedodržování výše uvedených zásad může být posuzováno jako porušení pracovní kázně, v některých případech dokonce jako trestný čin, nebo může vést ke vzniku škod spočívajících např. v narušení systému počítačů, chodu sítě a programů, zavirování počítačů, uložení sankcí za používání nelegálního software apod. Pro informaci: hodina servisní práce (např. odvirování, reinstalace programů, odstranění nelegálního SW apod.) stojí 300 - 650 Kč .
2.10.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz