Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Řád učebny výpočetní techniky

 1. Práce v učebně se řídí pravidly pro přístup do školní počítačové sítě a sítě internet.
 2. Žáci vstupují do učebny a zdržují se v ní pouze za přítomnosti vyučujícího nebo vedoucího kroužku.
 3. Samostatnou práci žáků v učebně může povolit pouze vedení školy, žák je pak povinen prostřednictvím elektronické pošty nahlásit na určenou adresu číslo počítače, na kterém pracuje, čas zahájení a čas ukončení práce.
 4. Vstup do učebny je povolen pouze v přezůvkách, v místnosti je zakázáno jíst a pít.
 5. Po vstupu do učebny žáci kontrolují na svém pracovišti nepoškozenost stolů a zařízení výpočetní techniky, zjištěné závady okamžitě ohlásí vyučujícímu.
 6. Žáci pracují jen podle pokynů vyučujícího, bez jeho povolení nesmí manipulovat se žádným zařízením. To se týká i zapínání jednotlivých zařízení (počítačů, tiskáren, práce disketovými mechanikami.
 7. Žáci mají zákaz manipulace s hlavním vypínačem.
 8. Není dovoleno dotýkat se obrazovek monitorů, sahat na jakákoliv el. zařízení a to včetně zásuvek, hrozí úraz elektrickým proudem.
 9. Uvědomělou kázní žáci zajišťují svoji bezpečnost a chrání zařízení učebny před poškozením.
 10. Práce s počítačem zatěžuje zvláště oči a páteř. Předcházet únavě lze občasnými změnami pohledu (do třídy, do oken).
 11. Zjistí-li žák při práci s počítačem nějakou závadu, ihned ji ohlásí vyučujícímu. V případě vzniku požáru na elektrickém zařízení se musí okamžitě vypnout hlavní vypínač, odpovědný vedoucí provede další opatření k zamezení šíření požáru.
 12. K celkovému odpojení školy od elektrické sítě slouží červené tlačítko u dveří hlavní rozvodny v prostorách šaten (po rozbití skleněné výplně ochranné skříňky).
 13. Osobní věci (aktovky, poznámkové sešity a atp.) se ukládají na určené místo.
 14. Před odchodem si každý žák uklidí své pracoviště, vedoucí hodiny vypne osvětlení, uzavře okna, uzamkne učebnu.
2.10.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz