Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Pravidla pro omlouvání absence žáků

Povinnosti rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků):

  • zajistit, aby žák chodil řádně do školy, přihlášení žáci do školní družiny
  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
  • o důvodu absence je nutno informovat školu nejpozději do 3 dnů, omlouvat ji bez zbytečného odkladu – nejlépe prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři) třídnímu učiteli – pokud v omluvence bude uvedena doba nepřítomnosti (od – do) a důvod, není nutné pak znovu omlouvat po příchodu do školy. Jestliže bude dítě omluveno telefonicky, emailem nebo osobně, je nutné napsat omluvenku do Bakalářů s příchodem do školy bez zbytečného odkladu (nejdéle do 5 dnů), poté se absence považuje za neomluvenou.

  • v případě podezření z nevěrohodnosti důvodu nepřítomnosti žáka se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán
  • předem známou nepřítomnost žáka je nezbytné omluvit před jejím započetím - do 3 dnů třídnímu učiteli, pro absenci přesahující 3 dny je nutné podat písemnou žádost k uvolnění z vyučování řediteli školy
  • ve zcela vyjímečných individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky), může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení o nemoci žáka ošetřujícího lékaře
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz