Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Členové školské rady při ZŠ Březová, okres Sokolov

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě usnesení zastupitelstva města Březová č.79/05 byla s účinností ke dni 1. ledna 2006 zřízena školská rada při ZŠ Březová, okres Sokolov.  Od 1.1.2019 pracuje školská rada ve složení:

zástupce města: Květoslava Šafnerová   - 724 280 075
zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Novotná        - 776 584 213
zástupce zákonných zástupců: Eva Runtová, DiS.

 

Školská rada a GDPR

Podle 5 168 školského zákona je ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Těmito zvláštními právními předpisy je nyní nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

Zásady pro práci s informacemi o škole:

  • ředitel školy poskytuje školské radě informace o škole v agregované podobě (počty žáků, počty pedagogů )

  • objeví-li se při jednání školské rady osobní údaje, upozorní ředitel školy členy školské rady na povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích,

  • výstupy ze školské rady (záznamy z jednání) nesmí obsahovat osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy

ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz